Parametri pentru construcția SRE pentru consum propriu în cadrul Planului Național de Recuperare și Durabilitate

20.12.2022

PARAMETRI PENTRU CONSTRUCȚIA SRE PENTRU CONSUM PROPRIU ÎN CADRUL PLANULUI NAȚIONAL DE RECUPERARE ȘI DURABILITATE

Comentariile și propunerile privind parametrii pot fi depuse până la data de 12.01.2023

Ministerul Inovării și Creșterii a prezentat spre dezbatere publică documentele și liniile directoare de aplicare în cadrul procedurii BG-RRP-3.006 - „Construirea de SRE noi pentru consum propriu în combinație cu instalații locale de stocare a energiei în întreprinderi”.

Conform informațiilor publicate, propunerile și comentariile pot fi depuse până la data de 12.01.2023 în sistemul informațional de gestionare și monitorizare a fondurilor UE în Bulgaria AICI.

Valoarea totală a grantului este de 200 milioane BGN, iar fondurile sunt distribuite proporțional în funcție de dimensiunea întreprinderilor și de sectoarele în care își desfășoară activitatea:

 • Industrie (acoperă sectoarele economice conform Clasificației Activităților Economice - KID-2008 B, C, E și F sau acestea sunt industria minieră și de prelucrare, alimentarea cu apă și gestionarea deșeurilor, construcții);
 • Servicii (acoperă sectoare economice conform Clasificației Activităților Economice - KID-2008 G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R și S sau acestea sunt comerț și reparații, transport și depozitare, hotel și activități de catering, creare și difuzare de informații, telecomunicații, operațiuni imobiliare, cercetare științifică, activități profesionale, administrative și auxiliare, educație, sănătate, cultură, sport și divertisment etc.).

Suma minimă și maximă de finanțare prin grant pentru o anumită propunere de implementare a unei investiții este de la 100 mii BGN până la 1 milion BGN, iar valoarea maximă a finanțării grant solicitate pentru o investiție nu trebuie să depășească venitul net anual mediu al solicitantului din vânzări pentru perioada de trei ani 2019, 2020 și, respectiv, 2021:

 • 100% pentru microîntreprinderi;
 • 60% pentru întreprinderile mici;
 • 25% pentru întreprinderile mijlocii, mijlocii mici și mijlocii.

Durata de implementare a oricărei propuneri de investiții nu trebuie să depășească 18 (optsprezece) luni, socotite de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare cu beneficiarul final.

Sunt prevăzute condiții restrictive suplimentare în raport cu intensitatea finanțării grantului și în funcție de localizarea geografică a implementării investiției:

 • 50% pentru microîntreprinderi;
 • 50% pentru întreprinderile mici, DAR 45% pentru solicitanții din regiunea de planificare Sud-Vest;
 • 45% pentru întreprinderile mijlocii, mici, mijlocii și mijlocii, DAR 35% pentru solicitanții din regiunea de planificare Sud-Vest.

Cine poate aplica?

 • au realizat venit net din vânzări pentru exercițiul financiar 2021 în funcție de categoria întreprinderii care va aplica:
 • companii cu o capitalizare bursieră medie (sunt întreprinderi care sunt IMM-uri conform indicatorilor financiari - au o cifră de afaceri anuală care nu depășește 97.500.000 BGN și/sau o valoare a activului care nu depășește 84.000.000 BGN, conform art. 3 din Legea privind Întreprinderi Mici și Mijlocii, dar numărul mediu al personalului lor este de până la 1.500 de angajați, adică au un număr mediu de personal de la 500 de persoane la 1.500 de persoane);
 • companii mici cu o capitalizare medie bursieră (sunt întreprinderi care sunt IMM-uri din punct de vedere al indicatorilor financiari - au o cifră de afaceri anuală care nu depășește 97.500.000 BGN și/sau o valoare a activului care nu depășește 84.000.000 BGN, conform articolului 3 din Legea Întreprinderilor Mici și Mijlocii, dar numărul mediu al personalului acestora este de până la 499 de angajați, adică au un număr mediu de personal de la 250 de persoane la 499 de persoane);
 • microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii în sensul art. 3 și art. 4 din Legea Întreprinderilor Mici și Mijlocii;
 • înregistrat până la data de 31.12.2019;
 • comercianți în sensul Legii privind comerțul sau Legea cooperativelor;

o Microîntreprinderi: ≥ 80.000 BGN

o Întreprinderi mici: ≥ 187.000 BGN

o Întreprinderi mijlocii, companii mici cu o capitalizare medie de piață și companii cu o capitalizare medie de piață: ≥ 750.000 BGN

 • au solicitat sprijin pentru activitatea lor economică principală conform Clasificării activităților economice - KID-2008. Potrivit procedurii, solicitanții pot solicita sprijin doar pentru codul activității lor economice principale conform Clasificării Activităților Economice - KID-2008.
 • nu au obligații pentru impozite și contribuții de asigurare obligatorii în sensul art. 162, alin. 2, pct. 1 din Codul de procedură fiscală și asigurări și dobânzile aferente acestora, către statul sau municipiul cu sediul autorității contractante și solicitantului, sau obligații similare, conform legislației țării în care solicitantul; se stabilește, dovedită printr-un act efectiv al unei autorități competente sau cuantumul impozitelor sau contribuțiilor de asigurări sociale neachitate nu este mai mare de 1 la sută din cifra de afaceri anuală totală a ultimului exercițiu financiar încheiat, dar nu mai mult de 50.000 BGN.
 • candidații care, prin sistemul fotovoltaic construit și instalațiile de stocare locală a energiei produse, vor furniza energie electrică clădirilor/obiectelor în care își exercită concomitent activitate în sectoare admisibile și în sectoare inadmisibile în cadrul prezentei proceduri, având în vedere împrejurările, nu poate participa, că separarea activităților nu poate fi garantată astfel încât activitățile din sectoare neeligibile să nu beneficieze de finanțarea grant prevăzută în cadrul procedurii.

Condiții obligatorii pe care activitățile trebuie să le îndeplinească pentru a fi finanțate:

 • A se efectua numai pe teritoriul Republicii Bulgaria;
 • Puterea instalată a sistemului fotovoltaic construit pentru consum propriu pentru realizarea unei investiții nu trebuie să depășească de 2 (două) ori valoarea puterii furnizate, conform contractului actual al solicitantului cu compania de distribuție a energiei electrice, dar nu mai mult. mai mult de 1 MW;
 • Instalaţiile locale de stocare a energiei (baterii) trebuie să aibă o capacitate totală minimă echivalentă cu stocarea cu o durată de cel puţin 4 (patru) ore pentru cel puţin 25% din capacitatea instalată a sistemului fotovoltaic construit conform prezentei proceduri;
 • Sistemul fotovoltaic și instalațiile locale de stocare a energiei (baterii) ar trebui să fie construite numai pe structurile de acoperiș și fațadă ale clădirilor conectate la rețeaua de transport, distribuție a energiei electrice sau rețeaua închisă de distribuție a energiei și/sau pe imobile la acestea, în zonele urbanizate;
 • Investiția trebuie efectuată pe o clădire/proprietate care este în totalitate deținută de solicitant, iar atunci când proprietatea nu este deținută de solicitant, solicitantul trebuie să dețină un document care să stabilească dreptul de a construi asupra proprietății. Investiția nu poate fi realizată pe o clădire/proprietate care este utilizată de către solicitant prin închiriere sau concesiune.
 • Limitările precizate la punctele de mai sus se certifică prin depunerea în faza de aplicare a unui proiect conceptual sau a unui proiect tehnic/de lucru, întocmit de o persoană cu capacitate juridică de proiectant, înscris în registrul de înregistrare aferent al Camerei Inginerilor în proiectarea investițiilor.
 • Investiția trebuie efectuată de un singur contractant (persoană juridică).

Care sunt activitățile eligibile preconizate?

Construirea de noi instalații fotovoltaice de până la 1 MW pentru producerea de energie din surse regenerabile pentru autoconsum în combinație cu instalații locale de stocare a energiei (baterii).

Investiția trebuie menținută de către beneficiarul final în proprietatea în care a fost construită inițial timp de cel puțin 5 (cinci) ani de la plata finală. Pentru perioada specificată, trebuie respectată și obligația de a utiliza energia produsă de noile instalații fotovoltaice doar pentru consum propriu, inclusiv instalațiile de stocare locală a energiei produse (baterii).

Investiția trebuie asigurată împotriva furtului, a actelor intenționate ale terților, a incendiilor și a altor dezastre naturale și a altor riscuri relevante pentru perioada de la punere în funcțiune până la minimum 5 (cinci) ani de la plata finală.

Ce cheltuieli vor fi recunoscute?

Costuri pentru construirea unui sistem fotovoltaic de până la 1 MW pentru consum propriu în combinație cu instalații pentru stocarea locală a energiei produse (baterii).

Sfera de acoperire a cheltuielilor eligibile poate include: cheltuieli pentru achiziționarea de imobilizări corporale durabile; costurile de achiziție a imobilizărilor necorporale; costuri pentru construcția și instalarea acoperișului/fațadei/imobilului adiacent; și costuri pentru servicii de consultanță de natură inginerească-tehnică. Toate costurile declarate ar trebui să fie necesare și direct legate de sistemele fotovoltaice construite în combinație cu baterii.

Toate costurile de investiție trebuie să fie suportate de un singur contractant (entitate juridică).

Costurile pentru lucrările de construcție și instalare sunt admise numai în măsura în care sunt direct legate de realizarea construcției unui sistem fotovoltaic combinat cu instalații pentru depozitarea locală.

În cadrul procedurii se finanțează doar instalații fotovoltaice noi în combinație cu baterii (în întregime), nu componente noi /piese separate/ cu care să se înlocuiască elemente ale sistemelor fotovoltaice existente și deja construite și/sau baterii.

Vă rugăm să rețineți că părțile interesate pot revizui documentele și cerințele prezentate pentru discuție și pot prezenta sugestiile și comentariile lor până la 12 ianuarie 2023.